• Vertrouwenspersonen

  Korfbalvereniging Springfield wil een club zijn waar leden zich veilig en vertrouwd kunnen voelen. Seksuele intimidatie, agressie, geweld en discriminatie horen hier niet in thuis. Als er toch sprake is van (mogeljk) ongewenst gedrag kan dit worden besproken met een vertrouwenspersoon.

  De vertrouwenspersoon zorgt voor de eerste opvang van betrokkenen (slachtoffers, ouders van minderjarige slachtoffers, beschuldigde, bestuur en evt. de KNKV) bij een incident. De vertrouwenspersonen zijn onafhankelijk van het bestuur en informeren richting bestuur enkel met toestemming van de melder.

  Het bestuur heeft voor alle vrijwilligers (trainers, coaches, begeleiders, leden commissies e.a.) van 18 jaar en ouder een VOG aangevraagd en geregistreerd bij de KNKV.

  Wie zijn de vertouwenspersonen van KV Springfield?

  • Annemiek van Overveld, 06-15076079, annemiek@kvspringfield.nl
  • Jonneke de Rijck, 06-22299006, jonneke@kvspringfield.nl

  Waarvoor kan ik naar de vertrouwenspersonen?

  1. Een luisterend oor bieden in geval er sprake is van ongewenst gedrag maar verdere actie niet gewenst wordt.
  2. Indien gewenst, het informeel afhandelen van een klacht over ongewenst gedrag.
  3. Het in behandeling nemen van problemen van leden van vereniging met betrekking tot ongewenst gedrag. Hieronder wordt verstaan; het bieden van ondersteuning, begeleiding en advisering om het probleem bespreekbaar en hanteerbaar te maken. Proberen de meest wenselijke en haalbare oplossing te vinden. Zo nodig door als bemiddelaar op te treden, of door een bemiddelaar in te schakelen. Of door te verwijzen naar een externe instantie. Dit alles uitsluitend met instemming van betrokkene.
  4. Het gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur van Springfield ten aanzien van het beleid op het terrein van ongewenst gedrag en het voorkomen hiervan. Tenminste 1 x per jaar rapporteert de vertrouwenscontactpersoon aan het bestuur van Springfield over de klachten die haar/hem hebben bereikt. Houdt van alle zaken een eenvoudige rapportage bij en geeft daarbij tenminste aan: de gevolgde procedure en de kwantiteit van klachten.
  5. Bij geruchten van klachten, onderzoeken of deze klachten werkelijk bestaan.
  6. Doorverwijzen naar de poule van vertrouwenspersonen- en adviseurs van de NOC*NSF of KNKV.

  Wat is ongewenst gedrag?

  • seksuele intimidatie (bijvoorbeeld opmerkingen maken, ongewenst contact, aanranding en verkrachting).
  • fysieke agressie (bijvoorbeeld slaan, vastgrijpen)
  • verbale agressie (bijvoorbeeld schelden, schreeuwen, treiteren)
  • psychische agressie/intimidatie (bijvoorbeeld dreigen, chanteren, achtervolgen, pesten)